• tonystark posted an update 4 months, 3 weeks ago

    เครื่องปั่นไฟ – เครื่องปั่นไฟ : บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการเครื่องปั่นไฟในธุรกิจ SME (ธุรกิจกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ด้วยการบริการที่รวดเร็ว คุณภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในราคาที่ยุติธรรมตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทั้งพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ SME ลดต้นทุนการผลิต สร้างเสริมศักยภาพและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานภายใต้ระบบการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา